اعجاز علمی

چکيده در اين نوشتار توضيح مفاهيم، اعجاز علمي و اجتماعي، قانون، سنت و جامعه، هم چنين بررسي مختصري از علل و انگيزه هاي زندگي اجتماعي، نقد روش جامعه شناسي در تحليل موضوع، و نيز نظرات در خصوص حقيقي يا اعتباري بودن جامعه، چيستي قانونمندي در مطالعات اجتماعي به همرا دلايل آن بررسي شده، سپس طرح مورد نظر قرآن کريم در اين موضوع، مدنظر قرار گرفته است.
چکيده اعجاز و شگفتي هاي علمي پيرامون زيست جانوري يكي از موضوعاتي است كه قرآن كريم به طور ضمني به آن پرداخته است که زير مجموعه هاي آن عبارت است از: آيه 30 سوره انبياء و تأثير آب در زندگي موجودات زنده. سرچشمه حيات؛ تأمين شرايط و حفظ زندگي بر روي زمين؛ آيه 164 سوره بقره و 10 سوره لقمان؛ بيان تأثير تغييرات کلان جغرافيايي و جوّي بر گسترش و پراکندگي جانوران.
چکيده تبيين وجوه اعجاز قرآن از مسائل مهمي است که انديشمندان مسلمان را ازآغاز نزول قرآن کريم به خود مشغول داشته است؛ زيرا به دليل عظمت و گستردگي مطالب قرآن، در هر برهه اي از زمان، جنبه جديدي از اعجاز قرآن، آشکار مي شود. مي توان گفت که دليل وجود تعدّد وجوه اعجاز قرآن، هم به انسان بر مي گردد، هم به متن قرآن؛
از آنجا كه ذكر پاره اى از آيات الهى و اسرار آفرينش در سرار جهان و در وجود خود انسان، كمك به معرفة اللّه و شناخت عظمت عالم آفرينش كه فعل خدا است مى كند، گهگاه در لابه لاى آيات قرآن، به اين مسائل اشاره شده و پرده از روى امورى كه تا آن زمان از همه دانشمندان عالم مخفى و پنهان بوده، برداشته است.
در قرآن مجيد در لابه لاى آيات مربوط به نشانه هاى توحيد و همچنين دلايل معاد اشارت بسيار پر معنايى به مسأله آفرينش انسان از نطفه و سپس تطورات جنين آمده است، كه بعضى از آنها را مى توان در زمره معجزات علمى قرآن شمرد.
قرآن سراسر کتاب هدایت و سعادت و خبرهاى راست از گذشته و آینده است. قرآن راهنماى نجات بشر از زشیتها و تاریکیها و درد و رنجها و رساندن او به کمال و ابدى شدن است. اما باورمندان این گفته ها جز عده اندکى نیستند. بدین رو قرآن با نشانه هایى که درخور فهم همگان باشد و هیچ انسانى نتواند مانند آن را بیاورد و به خدا نسبت دهد, حقانیت گفته هاى خود را به اثبات مى رساند. نوشته حاضر, تفسیر یک آیه از قرآن کریم است که در آن معجزه اى از معجزات, به گونه اى نهفته است که تا پیش از دسترسى دانش بشرى بدان کشف نشده بود و اینک دانش بر آن دست یافته است.
«واللّه خلق كل دابة من ماء1، خدا هر جنبنده اي را از آب آفريد». درباره انسان مي گويد: «و هو الذي خلق من الماء بشرا2، و او است كه از آب بشري آفريد». 1. . نور24: 45. 2. فرقان25: 54.
بنابراين تمام قاره ها به وسيله سلسله كوه ها و از طريق خشكي يا دريا به يك ديگرمتصل اند جالب توجه است بدانيم، حلقه اي از سلسله كوه ها در زير دريا و درنزديكي ساحل شمالي قاره هاي سه گانه شمالي قرار دارد كه كاملا اقيانوس منجمد شمالي را در بر گرفته است و بسياري از جزيره هاي حاشيه اين ساحل برجستگي هاي آن سلسله كوه ها هستند.
آيه «قل لئن اجتمعت الا نس و الجن علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» 1 آب پاكي را بر دست همه ريخته، تمامي انس و جن رابه نحو جمعي ـ كه عموم افرادي و ازماني هر دو را شامل مي شود2 ـ موردتحدي قرار داده است و اعلام كرده كه اگر همه انسان ها و پريان پشت در پشت هم بكوشند تا هم چون قرآني بياورند نخواهند توانست. 1. اسراء17: 88. 2. اين يك اصطلاح اصولي است و مقصود همه افراد در طول زمان مي باشد.
اعجاز علمی اشاراتی است گذرا كه به برخی از اسرار طبیعت نظر دارد و به گونه تراوشی از لابه لای تعابیر قرآنی ـ احیانا ـ مشهود می گردد، كه با مرور زمان وپیش رفت دانش و قطعیت یافتن برخی نظریه های علمی، پرده از این اشارت هابرداشته می شود و دانش مندان خصوصا با پی بردن به این حقایق، قرآن را از دیدگاه اعجاز مورد ستایش و پذیرش قرار می دهند.