اعجاز علمی

ماهیت معجزه آسای کاربرد اعداد در قرآن کریم هر فرد لجوجی را متقاعد می کند. به خصوص اگر این نکته را در نظر بگیریم که قرآن ظرف 20 سال وحی شده است. از این رو فعال ترین ذهن ها هم نمی توانست این توازن را در چنین دوران طولانی حفظ کند. بنابراین باید از سوی خداوندی عالم و رحمان آمده باشد.