وبلاگ های قرآنی

قرآن کتابی است جاودانه که نه تنها با گذر زمان غبار کهنگی نمی گیرد بلکه هر روز با پیشرفت علم رازهای نهفته ی درون آن آشکار می شود.    
وبلاگ «نور الله» در راستای مهجوریت زدایی از قرآن و بیان رابطه قرآن با علوم روز راه اندازی شده است.