اعجاز علمی

چکيده برخی از مستشرقان با طرح موضوع تعارض قرآن و علوم طبیعی، شبهاتی در این زمینه مطرح نموده اند که بیشتر آنها در حوزة مباحث کیهان شناسی و نجوم بوده است. مستشرقانی همچون آنجلیکا نیورث، پائول‌کونیتچ، احمد دلال و ماهر جرّار در دايرة‌‌المعارف قرآن لایدن، مسألة هفت آسمان، آفرینش جهان در شش روز، حرکت خورشید، حرکت زمین و شهاب ها که در قرآن ذکر شده است، با هیئت بطلمیوسی ـ ارسطویی مطابقت داده و با اکتشافات جدید نجومی متعارض دانسته‌اند. این مقاله بعد از بررسی دیدگاه های مستشرقان مذکور اثبات می‌کند که تعارض میان قرآن و علوم طبیعی وجود ندارد؛ زیرا غالب این تعارضات به تعارض علم با نظر دانشمندان اسلامی بر می‌گردد نه تعارض قرآن و علم.
خورشيد يكى از نشانه ‏هاى الهى است كه خداوند در قرآن به آن قسم ياد كرده است(1). و در آيات متعددى از خورشيد و حركت‏هاى آن ياد كرده است و لذا بسيارى از مفسران و صاحب نظران و متخصصان كيهان شناسى در اين مورد اظهار نظر كرده ‏اند.
لقاح (زايا كردن گياهان و ابرها) هر موجود نر و ماده وقتى ثمر مى‏دهند كه زايا باشند و زايا شدن آنها به آميزش دو جنس است. امّا آميزش هر نوعى با نوع ديگر متفاوت است آميزش گياهان از راه گردافشانى و آميزش ابرها بوسيله برخورد ابرهايى با بار مثبت و منفى و آميزش حيوانات و انسان غالباً با انتقال اسپرم‏ها با شيوه خاص است.
چکيده در آيات متعددي از قرآن كريم به مباحث علمي اشاره شده است. از آنجا كه برخي از اين اشارات علمي در زمان نزول قرآن كشف نشده بود و بشر قرن‌ها بعد به بخشي از آنها پي برد، طرح اين مطالب علمي در قرآن، اخبار غيبي و اعجاز علمي اين كتاب آسماني محسوب مي‌شود. در تفسير نمونه ذيل آيات علمي قرآن، اكتشافات و علوم روز مورد توجه بوده و اعجازهاي علمي آن‌ها مشخص گرديده است.
مقدمه وحي و تجربه دو راه عمدة معرفت بشري است: از طرفي پيامبران الهي در شرايط ويژه‌اي وحي را دريافت و به انسان‌هاي ديگر ابلاغ مي‌کنند که کتاب‌هاي مقدس نتيجة اين پيام‌هاي الهي است و آخرين آن‌ها قرآن کريم است که به عنوان معجزة جاويدان در بين ما نورافشاني مي‌کند؛
پرسش: آيا اين نظر كه همه علوم در قرآن وجود دارند، ادعاي درستي است؟ چند ديدگاه، در اين باره وجود دارد كه عبارتند از:
انبوهی از آیا‌ت قران کریم، به مطالب علمی اشاره دارد که گاه در حد اعجاز علمی و گاه در حد شگفتی‌های علمی و گاه در حد اشارات اندیشه آور علمی مطرح است.
اشاره: منظور از اعجاز علمی قرآن، طرح و تشریح فرمول های علوم طبیعی که براساس تجربه به دست می آید، نیست؛ چرا که قرآن کتاب هدایت است و اشاره و توجه دادن بشر به اسرار طبیعت، حکایت از آن دارد که گوینده این سخنان آگاه به همه ی اسرار جهان است. پس منظور از اعجاز علمی در برداشتن علوم و اسرار طبیعت است؛
بسياري از دانشمندان بر اين باورند كه قرآن آخرين پيام آسماني نازل شده به زمين است كه به شيوه‌اي اعجاب‌انگيز آنچه را كه پيامبران پيشين سعي در آموزش آن به انسان‌ها داشته‌اند، براساس شواهد علمي بيان كرده است.
هدف از طرح مسائل عملي درقرآن پس از بيان نگرش ها به آيات علمي قرآن اين مطلب حاصل مي شود که قرآن کتاب هدايت است واستفاده از همه ابزار تبليغي درجهت هدايتگري قرآن است ، چنانکه ذکر امثال نيز درقرآن براي عبرت و پندگرفتن است.... «ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذکرون».