ترجمه قرآن

يكى از ترجمه هاى قرآن در شصت سال اخير كه از بيشترين محبوبيت و شهرت و جاذبه وتعدد چاپ و تكثر نسخه ها برخوردار بوده و هست، ترجمه مرحوم استاد محيی الدّين مهدى الهى قمشه اى رحمةالله علیه می باشد. در بررسى كفايت ها و قوت ها، كاستی ها و كمبودهاى آن ترجمه به طور خلاصه به ذكر پنج نكته می پردازيم: 1 - نگاهى كوتاه به زندگى مترجم 2 - انواع ترجمه، شرايط مترجم و وجود دشوارى و تنگنا در ترجمه قرآن 3 - مزايا و امتيازات ترجمه استاد الهى قمشه اى 4 - سير نقدها بر آن ترجمه 5 - بررسى اجمال گونه نارسايی ها و كاستی هاى آن ترجمه  
مقدمه: مترجمان قرآن خدمات بزرگى به قرآن كرده و در راه گسترش فرهنگ قرآنى گام‏هاى بلندى برداشته اند. امّا ترجمه قرآن در طول تاريخ اسلام، سير تكاملى را پيموده است، و به اعتراف مترجمان قرآن، ترجمه نهايى و مطلوب تاكنون حاصل نشده است.
ترجمه ‏نويسان و نظريه پردازان ترجمه به چند گروه تقسيم مى‏شوند:   1. متن محوران اين گروه متن را محور قرار مى‏دهند و معناى لغوى واژگان و جملات را به خوانندگان اثر خويش انتقال مى‏دهند. اين گونه ترجمه در بسيارى از ترجمه‏هاى گذشته و حال وجود دارد تا آن جا كه گاه مترجم با اطمينان به اينكه معناى ظاهرى متن مراد نويسنده نيست در برگردان خود معناى ظاهرى را مى‏آورد.
مقدمه: آيا ترجمه ممكن است؟ عموم مردم و كسانى كه با كتاب سر و كار دارند، از ترجمه‏ها استفاده كرده و از آنها بهره مى‏برند، ترجمه‏هاى ادبى، تاريخى، فرهنگى، علمى وتجربى، خوانندگان فراوانى دارند، در امكان و فايده آنها نيز ترديدى ندارند. از سويى مهمترين دليل براى امكان هر چيزى وجود آن در خارج است
عبارت «ترجمه پذيرى و ترجمه ناپذيرى قرآن مجيد» داراى ايهام است. امكان دارد اين عبارت به معناى مشروعيت و يا عدم مشروعيت بر گردان كلام الهى به منزله كلامى قدسى، به زبان ديگر باشد و ممكن است به معناى امكان انتقال معنا و پيام كلام وحى به زبان ديگر به ويژه زبان‏هايى كه از لحاظ ساختار زبانى و فرهنگى فاصله زيادى با قرآن دارند، باشد.
ابهام شناسي از جمله مباحث مهم زبان شناسي ترجمه است كه از گذشته تاكنون ابعادي از آن به تناسب و با عناوين مختلف در علوم گوناگون مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان كم و بيش بدان پرداخته اند .اما در اين تحقيقات بررسي تطبيقي و توجه همزمان به مبدا و مقصد و به ويژه محور قرار دادن قرآن و تنظيم مباحث به فراخور آن كه در ترجمه قرآن نقش مهم و  در خور توجه دارد، جايگاه مناسبي نيافته است .
چكيده كلام الله مجيد; آخرين كتاب آسمانى، منشورى جاودانى و برنامه‏اى متعالى از مكتبى انسان‏ساز است كه بر حضرت محمد صلى الله عليه وآله پيامبر رحمت: «وماارسلناك الا رحمة للعالمين‏» - الانبياء /107.
چكيده ترجمه قرآن، در واقع تفسير مختصرى از قرآن کريم است وتفسير، خود از مباحث عمده و اصلى علوم قرآن است، ازاين روى مى توان گفت که ترجمه قرآن، زير مجموعه علوم قرآنى است. زنده بودن بحث ترجمه قرآن و همراهى آن با هر عصر و زمانى وهمچنين سود همگانى داشتن آن ونيز فراوا نى ترجمه هاى قرآن به زبانهاى گوناگون، ضرورت کشاندن بحث درباره آن را به آموزشکده ها، مؤسسه ها و مجله هاى قرآنى افزون مى کند. پس سزاوار است اين بحث همچنان گشوده وپرنشاط باقى بماند.
چکیده این مقاله، ترجمه فصلی از کتاب ترجمه و مذهب: ترجمه ناپذیری امر مقدس است. نویسنده در این مقاله، رویکردی ساده و قابل فهم برای خوانندگان غیرعرب زبان به ویژه مخاطبان انگلیسی زبان ارائه داده است. از این رو، زبانی که برای ادای مطلب خود اختیار کرده و عناوینی که در خصوص سخت ترجمه پذیری قرآن بیان کرده، در چشم خوانندگان ایرانی آشنا با قرآن در نگاه نخست، ساده به نظر می آید؛
چكيده  مايه سرور و مباهات است كه از بركت جمهورى اسلامى، در سالهاى اخير بيش از پيش به مهين‏نامه الهى عنايتى خاص شده، و تحقيقات قرآنى به صورتهاى مختلف انجام مى‏گيرد، از جمله ترجمه‏هاى گوناگونى است كه از آن به عمل آمده است. از مهمترين اين آثار ترجمه همراه با توضيحات و واژه‏نامه برادر دانشمند و قرآن‏پژوه آقاى بهاءالدين خرمشاهى است.