پرسمان معاد

تكلم در قيامت از سنخ تكلم در اين دنيا نمى‏ باشد ‏" يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ اين معنا در آيات ديگرى قريب به همين عبارت تكرار شده، مانند آيه‏" لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً" 1 و آيه‏" هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ" 2.
«احباط» و «تكفير» را از ديدگاه قرآن كريم بيان كنيد؟ كلمه «احباط» از ريشه «حبط» و در لغت به معناى بى اثر كردن است و حبط عمل يعنى بى اثر شدن آن. كلمه «تكفير» از ريشه «كفر» در لغت به معناى پوشانيدن است.
چكيده: مهمترين ويژگى قيامت در متون دينى ما «يوم الجزاء» بودن آن است. آنچه كه از قيامت در اذهان ما پيش از هر چيز متبادر مى‏ شود نيز همين ويژگى است. در ارتباط با اين ويژگى اصلى قيامت شبهاتى مطرح شده است كه برخى از آنها در مورد اصل نظام مجازات اخروى و برخى از آنها در مورد نوع مجازات و يا آموزه‏ هاى ديگر دينى در اين رابطه است. در اين مقاله به مهمترين اشكالات وارده در اين زمينه‏ ها با رعايت اختصار پاسخ داده شده است.