رونمایی از پورتال پژوهشی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام:

 

به گزارش واحد روابط عمومی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام، در روزهای آغازین ماه رجب المرجب و به برکت این ماه با حضور خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری ها رونمایی از نرم افزار جامع پژوهش مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام انجام گرفت.

در این نشست مطبوعاتی که صبح روز یکشنبه مورخ 1393/2/14 برگزار گردید هدف از راه اندازی این نرم افزار ایجاد مرکزی برای دسترسی و هم افزایی فعالیت های علمی و پژوهشی در علوم اسلامی در حوزه و دانشگاه، اعلام شد.

سیدحسین رضازاده تولیت و مدیر عامل این مؤسسه ضمن اشاره به ضرورت گردآوری فعالیت های بسیار ارزشمند علمی که در حیطه فرهنگ اسلامی صورت می پذیرد در یک مجموعه گفت این مؤسسه ضمن استفاده از آخرین روشهای علمی در پردازش اطلاعات دینی  بوسیله پیشرفته ترین امکانات ارتباطی بهره برداری شده است.

وی در ادامه گفت: مؤسسه تحقیقات و شنر معارف اهل البیت علیهم السلام به منظور پاسخگویی مناسب به نیاز فوق تشکیل شد و در این راستا از همه امکانات خود بهره برداری می نماید. بدیهی است با گسترش امکانات و بکارگیری توان های فکری، مالی و برنامه ریزی می تواند گستره فعالیت خود را وسیع تر نموده، دستیابی به اهداف کامل تر صورت پذیرد.

در ادامه مهندس حمید نیلفروشان معاون علمی پژوهشی مؤسسه اهل البیت علیهم السلام  با اشاره به این نکته که این موسسه با توجه به احساس نیاز به ضرورت پژوهش های نوین، این پورتال را طراحی کرده ادامه داد پژوهشگران علوم اسلامی می توانند در این سیستم عضو و با تشکیل گروه های پژوهشی سئوالات و ابهامات دینی را از یکدیگر بپرسند یا به اشتراک بگذارند.

مهندس علی ابراهیمی معاون فناوری اطلاعات این مؤسسه نیز ضمن معرفی فضای دیجیتال این نرم افزار گفت:

ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ (1393) ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺁﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻏﻨﻲ ﻭ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ.
وی در ادامه به اهداف کلی این نرم افزار  از جمله:

    - ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ
     ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ
    ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ
     ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻫﺎ
     ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ
     ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ‌ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻧﺸﺮ
    ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ
     ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﮋﻭﻫﺎﻥ
    ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ
    - ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ، ﻗﺮﺁﻥ ﭘﮋﻭﻫﻲ، ﺣﺪﻳﺚ ﭘﮋﻭﻫﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻘﺎﻻﺕ
    -ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ (ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡ)

اشاره نمود.

ﭘﻮﺭﺗﺎﻝ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ علیهم السلام به آدرس www.ahlolbait.com  آماده ارائه خدمت به  دانشجویان، محقق علوم دینی و حوزویان در سرتاسر جهان می باشد.

خبر پرتال موسسه در آینه رسانه ها