موضوعات در تفاسیر

برخی از مفسرین در کتب تفسیری خود، علاوه بر نکاتی که به عنوان تفسیر از قرآن کریم بیان کرده اند، مطالب و موضوعاتی را نیز به عنوان مباحث علمی یا اجتماعی و... مطرح نموده که البته بی ارتباط با مفاهیم آیات کریمه قرآن نبوده اند.
از جمله این مفسران، مرحوم علامه طباطبایی است که در تفسیر گرانقدر «المیزان» توجه وافری به طرح و بحث موضوعات یاد شده داشته و در جای جای اثر بزرگ و کم نظیر خود به بیان چنین مطالبی که مشتمل بر اطلاعات مفید و قابل استفاده برای خواننده است پرداخته اند.
در این عنوان سعی بر این است که مباحث و موضوعات مطرح شده در کتب تفسیری آورده شود.