تکرار لغت ابراهیم در قرآن

لغت ابراهيم در قرآن ۶۹ بار در آيات زير تکرار شده است
سوره ۲, آيه ۱۲۴ سوره ۲, آيه ۱۲۵ سوره ۲, آيه ۱۲۵ سوره ۲, آيه ۱۲۶ سوره ۲, آيه ۱۲۷ سوره ۲, آيه ۱۳۰ سوره ۲, آيه ۱۳۲ سوره ۲, آيه ۱۳۳ سوره ۲, آيه ۱۳۵ سوره ۲, آيه ۱۳۶ سوره ۲, آيه ۱۴۰ سوره ۲, آيه ۲۵۸ سوره ۲, آيه ۲۵۸ سوره ۲, آيه ۲۵۸ سوره ۲, آيه ۲۶۰ سوره ۳, آيه ۳۳ سوره ۳, آيه ۶۵ سوره ۳, آيه ۶۷ سوره ۳, آيه ۸۴ سوره ۳, آيه ۹۵ سوره ۳, آيه ۹۷ سوره ۴, آيه ۵۴ سوره ۴, آيه ۱۲۵ سوره ۴, آيه ۱۲۵ سوره ۴, آيه ۱۶۳ سوره ۶, آيه ۷۴ سوره ۶, آيه ۷۵ سوره ۶, آيه ۸۳ سوره ۶, آيه ۱۶۱ سوره ۹, آيه ۷۰ سوره ۹, آيه ۱۱۴ سوره ۹, آيه ۱۱۴ سوره ۱۱, آيه ۶۹ سوره ۱۱, آيه ۷۴ سوره ۱۱, آيه ۷۵ سوره ۱۱, آيه ۷۶ سوره ۱۲, آيه ۶ سوره ۱۲, آيه ۳۸ سوره ۱۴, آيه ۳۵ سوره ۱۵, آيه ۵۱ سوره ۱۶, آيه ۱۲۰ سوره ۱۶, آيه ۱۲۳ سوره ۱۹, آيه ۴۱ سوره ۱۹, آيه ۴۶ سوره ۱۹, آيه ۵۸ سوره ۲۱, آيه ۵۱ سوره ۲۱, آيه ۶۰ سوره ۲۱, آيه ۶۲ سوره ۲۱, آيه ۶۹ سوره ۲۲, آيه ۴۳ سوره ۲۲, آيه ۷۸ سوره ۲۶, آيه ۶۹ سوره ۲۹, آيه ۳۱ سوره ۳۷, آيه ۱۰۴ سوره ۳۷, آيه ۱۰۹ سوره ۳۸, آيه ۴۵ سوره ۴۲, آيه ۱۳ سوره ۴۳, آيه ۲۶ سوره ۵۱, آيه ۲۴ سوره ۶۰, آيه ۴ سوره ۶۰, آيه ۴ سوره ۸۷, آيه ۱۹ سوره ۳, آيه ۶۸ سوره ۲۲, آيه ۲۶ سوره ۳۷, آيه ۸۳ سوره ۲۹, آيه ۱۶ سوره ۳۳, آيه ۷ سوره ۵۳, آيه ۳۷ سوره ۵۷, آيه ۲۶