پایگاه الکفیل

پایگاه الکفیل
معرفی: 

سایت عربی الکفیل مطالب مختلفی پیرامون قرآن کریم از جمله  متن وتلاوت قرآن، علوم قرآنی، انبیاء در قرآن، اهل بیت در قرآن و ... در اختیار مخاطب خود قرار می دهد.