خانه قرآن روستایی مالک اشتر

اعضای هیئت مدیره: 

رسول محمدی

شماره موبایل: 
913903392
آدرس: 

اصفهان- روستای برکان- پایگاه شهدای برکان