بنياد ختم قرآن مجيد

اعضای هیئت مدیره: 

آقاي باقر افخمي

شماره تلفن: 
218872978
فکس: 
88729785
شماره موبایل: 
912135109
آدرس: 

تهران، خ وزرا، كوچه سوم، پلاك 19، واحد 12