سوره طارق

الطارق/ آیه 13

«إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ و ما هو بالهزل»
همانا این [قرآن]، سخنی قاطع است، و بیهوده و شوخی نیست.