تکرار لغت نوح در قرآن

لغت نوح در قرآن ۴۲ بار در آيات زير تکرار شده است:

 • سوره ۴, آيه ۱۶۳
 • سوره ۷, آيه ۶۹
 • سوره ۹, آيه ۷۰
 • سوره ۱۰, آيه ۷۱
 • سوره ۱۱, آيه ۳۲
 • سوره ۱۱, آيه ۳۶
 • سوره ۱۱, آيه ۴۲
 • سوره ۱۱, آيه ۴۵
 • سوره ۱۱, آيه ۴۶
 • سوره ۱۱, آيه ۴۸
 • سوره ۱۱, آيه ۸۹
 • سوره ۱۴, آيه ۹
 • سوره ۱۷, آيه ۳
 • سوره ۱۷, آيه ۱۷
 • سوره ۱۹, آيه ۵۸
 • سوره ۲۲, آيه ۴۲
 • سوره ۲۵, آيه ۳۷
 • سوره ۲۶, آيه ۱۰۵
 • سوره ۲۶, آيه ۱۰۶
 • سوره ۲۶, آيه ۱۱۶
 • سوره ۳۳, آيه ۷
 • سوره ۳۷, آيه ۷۵
 • سوره ۳۷, آيه ۷۹
 • سوره ۳۸, آيه ۱۲
 • سوره ۴۰, آيه ۵
 • سوره ۴۰, آيه ۳۱
 • سوره ۵۰, آيه ۱۲
 • سوره ۵۱, آيه ۴۶
 • سوره ۵۳, آيه ۵۲
 • سوره ۵۴, آيه ۹
 • سوره ۶۶, آيه ۱۰
 • سوره ۷۱, آيه ۲۱
 • سوره ۷۱, آيه ۲۶
 • سوره ۳, آيه ۳۳
 • سوره ۷, آيه ۵۹
 • سوره ۱۱, آيه ۲۵
 • سوره ۲۱, آيه ۷۶
 • سوره ۲۳, آيه ۲۳
 • سوره ۲۹, آيه ۱۴
 • سوره ۴۲, آيه ۱۳
 • سوره ۵۷, آيه ۲۶
 • سوره ۷۱, آيه ۱