فارسی

    1- ايجاد، گسترش و تعميق اُنس دانش‌پژوهان و مخاطبان ، با قرآن به‌منظور رشد و ارتقاء معنوي؛     2- فراهم آوردن زمينة مناسب جهت رشد و بالندگي اعتقادات ديني دانش‌پژوهان و مخاطبان؛     3- آموزش فراگير رشته‌هاي مختلف قرآن؛     4- تبيين و ترويج آموزه‌هاي ناب مذهب تشيع در زمينة قرآن؛     5- فراهم آوردن زمينه‌هاي علمي در دانش‌پژوهان براي پژوهش در علوم قرآن و خلق آثار مربوط به آن