وصف جهنم

قسمي از روايات كه ظاهرش مخالف اصول است ولي توجيه پذير و تأويل پذير است اين است كه وجود مبارك حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) وارد بهشت شد، از نزديك از جهنم بازديد كرد، يك عده را در حال تنعّم ديد، يك عده را در حال عذاب ديد. پرسيد: اينها چه كساني اند؟ فرمود: اينها بي حجابند كه اينطورند، لذا با مو آويخته مي شوند؛ يا آنها كه دارند عذاب مي شوند، رباخوارند كه با اين وضع عذاب مي شوند.
شايد سخن گفتن و يا نوشتن از دوزخ مثل جنگ، امري ناخوشايند و زشت باشد. اما با اين همه مهم ترين آثاري كه درباره جنگ نوشته شده و به همه جزئيات و پيامدهاي ديگرش به شكل بديع و زيبايي پرداخته نه تنها از بهترين و پرفروش ترين كتاب ها بلكه از تاثيرگذارترين آن ها بوده است. اگر انزجار جهاني نسبت به جنگ وجود دارد به جهت همين آثار مشهوري است كه به خوبي ازعهده اين مهم برآمده و با تصوير و ترسيم درست وقايع جنگي وآثار و پيامدهاي زيانبار آن بر خانه و خانواده و جامعه، توانسته ميزان خشونت و زشتي اين عمل را بشناساند.