خضر(علیه السلام)

خداى سبحان به حضرت موسى(علیه السلام) وحى كرد كه در سرزمينى بنده اى دارد كه داراى علمى است كه وى آن را ندارد، و اگر به طرف مجمع البحرين برود او را در آنجا خواهد ديد، به اين نشانه كه هر جا ماهى زنده و يا گم شد همانجا او را خواهد يافت.
حضرت خضر(علیه السلام) 1. روايت شده است که موسى پس از نزول تورات و احکام اجتماعى و سياسى آن که برنامه اى آن چنان در تاريخ انبياء سابقه نداشت، با خود فکر کرد که اينک کسى را در گذشته تاريخ انبياء از خود داناتر نمى بينم، زيرا آنچه بر پدرم ابراهيم نازل شد، چند صحيفه کوچک بي ش نبود، درحالى که تورات، همه آن صحيفه ها را داراست، به علاوه احکام اجتماعى و سياسى و عبادى و احوال شخصى و خلاصه آنچه بشر بايد بداند و بدان سعادتمند شود. قرآن نيز در اين زمينه چنين حکايت مى کند: