عجب

"عُجب" در لغت به انتها و مؤخر هر چیز گفته می ­شود، به همین دلیل عرب، به دم حیوان "عجب" نیز می گویند.[1] برخی عجب را به دو اصل دانسته که یک اصل آن به معنای تکبر و اصل دیگر به معنای عضوی از حیوان است.[2] برخی دیگر از آن به انکار کردن یک واقعه به دلیل نادر و غیرعادی بودن وقوع آن تعبیر نموده اند.[3] و در اصطلاح مفسرین عبارت است از حالتی که از مشاهده­ چیزی که خارج از جریان طبیعی آن، درخود فرد یا صفات و رفتار او واقع شده باشد.[4]